top of page

CONTRIBUTIE

De jaarcontributie wordt in twee termijnen (eerste helft september en eerste helft januari) automatisch van de door u opgegeven IBAN-nummer afgeschreven door middel van automatische incasso. Nieuwe leden betalen naar rato vanaf het moment dat men lid is geworden. De contributie is inclusief de verplichte bondscontributie.

Onderstaande contributies zijn vastgesteld in december 2023.

De contributies zijn gebaseerd op 36 lesweken per seizoen.

De contributie voor selecties is inclusief deelname aan een vrijblijvend recreatie-uur.

Het inschrijfgeld is eenmalig bij inschrijving en wordt gelijktijdig met de eerste incasso automatisch afgeschreven.

Let op: Selectieleden kunnen slechts 1 maal per jaar opzeggen, te weten per 1 juli.

Bericht vanuit bestuur ten aanzien van de contributieverhoging (zie ook Nieuwsbrief 2023-12 en begeleidende email):

 
Door stijgende salarissen, bondscontributie KNGU, kosten voor de toestellen en algemene kosten zien we ons genoodzaakt om de contributie voor onze turngroepen te verhogen. We begrijpen dat dit impact kan hebben en willen benadrukken dat we er alles aan doen om deze verhoging minimaal te houden.

In het verleden is in Algemene Leden Vergadering (ALV) voor het bepalen van de jaarlijkse aanpassing van de contributie het volgende uitgangspunt genomen; de aanpassing wordt gebaseerd op de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) in het afgelopen jaar.

Belangrijk om te vermelden, is dat we – ondanks de al eerder gestegen kosten – de afgelopen jaren de contributie uitdrukkelijk niet hebben verhoogd maar hebben gezocht naar andere financiële ruimte. Om de financiële gezondheid van onze vereniging te waarborgen kunnen we nu helaas niet anders dan een contributieverhoging doorvoeren.

 

In tegenstelling tot de huidige inflatie en hoewel we in zullen moeten teren op onze reserves, hebben we de leden vooropgesteld door tijdens de laatste bestuursvergadering in te stemmen met een stijging van de contributieverhoging van slechts 5% per 1 januari 2024.

bottom of page